نویسنده = مرتضی لطفی پور سیاهکلرودی
تبیین سیر تاریخی تحولات کالبدی ــ طبیعی شهر آمل

دوره 2، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 41-58

10.22034/rau.2023.2006927.1049

نرگس حمزه؛ مرتضی لطفی پور سیاهکلرودی