کلیدواژه‌ها = تجارب جهانی
مروری بر تجارب جهانی در راستای مواجه با بیابان زایی

دوره 2، شماره 3، آذر 1402، صفحه 39-52

10.22034/rau.2024.2009182.1059

پریسا همدانی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی