بهینه سازی سایبان ها در ایجاد آسایش محیطی در ساختمان های اداری (نمونه موردی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه معماری؛ واحد رودهن؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ رودهن ؛ ایران

2 دانشجو دکتری معماری؛ واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد؛ تهران، ایران

چکیده

انرژی خورشید یکی ازانرژی های در دسترس درتمام نقاط ایران است. یکی از فرآورده های آن نورطبیعی است با توجه به بحران هایی که در طی تابستان و زمستان به دلیل استفاده از سیستم های سرمایش و گرمایش طی سال های اخیر ایجاد شد بهتراست به این نوع انرژی توجه ویژه ای شود. از انجایی که این انرژی درکنار فواید دارای معایبی است که یکی ازمعایب این انرژی برهم زدن آسایش بصری و حرارتی استفاده کنندگان است.راهکارهای مختلفی برای مهار آن از جمله بهینه سازی بازشوها؛ بکارگیری سایبان ها؛ استفاده از رف های نوری و اصلاح مصالح بکار رفته وجود دارد.آنچه در این مقاله بررسی می شودبهینه سازی سایبان ها است از آنجای که سایبان ها دارای انواع مختلفی است در این مقاله 2 نوع سایبان به صورت تصادفی انتخاب شده است. هدف از این مقاله بررسی عملکرد سایبان ها در ایجاد محیط آسایش برای کارکنان بخش اداریست.روش تحقیق این مقاله از نوع شبیه سازی است. اطلاعات این مقاله ازمقالات؛ پایان نامه های نوشته شده در این زمینه گردآوری شده است. در این مقاله دونوع سایبان یکی سایبان افقی ودیگر سایبان های ترکیبی شبیه سازی شدند.درنوع اول سه عمق مختلف 0.3؛0.5 و 1متر مورد بررسی قرار گرفته و در نوع دوم سایبان ترکیبی (عمودی و افقی) با عمق های 05 ؛ 0.75 و 1 متر اعمال شدند؛ مشاهده گردیدعملکرد سایبان های ترکیبی نسبت به سایبان های افقی درایجاد محیط آسایش بصری و حرارتی بهتراست وسایبان هاترکیبی 75 سانتی متری می تواند تا 12.2 درصد در کاهش اتلاف انرژی موثر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing canopies in creating environmental comfort in office buildings (Tehran case study)

نویسندگان [English]

  • neda ziabakhsh 1
  • zohreh salahsoor 2
1 Assistant Professor of Architecture Department; Rodhen unit; Islamic Azad university; Rodhen; Iran
2 PhD student in architecture; North Tehran Branch, Azad University; Tehran، Iran
چکیده [English]

Solar energy is one of the available energies in all parts of Iran; according to its own climate. One of its products is natural light, considering the crises that occurred during the summer and winter due to the use of cooling and heating systems in recent years and the high demand for energy in all seasons of the year; It is better to pay more attention to this type of energy. In recent years, many researches have been conducted in the field of solar energy, and in these researches, various solutions for absorbing solar energy have been proposed. In general, researchers have divided solar energy into passive and non-passive. The solar energy that enters the building through the window due to the clear structure is passive solar energy. Since this energy has disadvantages along with its benefits, one of these disadvantages of this energy is disturbing visual comfort, which is called glare. This glare is more effective in office centers and educational spaces and disrupts the comfortable environment of users. This phenomenon takes place in most office centers on glossy table surfaces and laptop or computer monitors. Since office centers are operating from 8 am to 4 pm in all seasons of the year, glare can have the greatest impact on employee efficiency. For this purpose, the use of the simulated building is considered to be an office building; which has been less investigated and since the climate of Iran is very diverse and the maximum amount of sunlight is in the southern cities. Therefore, we see the highest amount of sunlight in these cities, for this reason, the simulated climate of Abadan city was chosen.
Various solutions, including optimization of openings; using canopies; There is the creation of an optical shelf, etc., to control glare. Therefore, what is examined in this article is the optimization of canopies, since there are many types of canopies and checking their types requires a lot of time; In this article, 2 types of awnings have been examined. Awnings are effective in reducing the entry of sunlight in situations with the most radiation. These canopies are proportional to the depth; Materials; The angle and position of placement, etc., have different efficiencies. The purpose of this article is to investigate the performance of canopies in creating a comfortable environment in the space of an office building. Since the use of natural light has different aspects, including psychology; Economical; Energy and... Paying attention to natural light is very important. Windows are one of the components in buildings that play an important role in transmitting this light to spaces. The research method of this applied article is simulation type. The data of the article is divided into two categories, quantitative and qualitative. In the quantitative data, we are faced with a series of numbers and figures, and in the qualitative data, with a series of words, at the beginning, the important words in the field of natural light and its effects on creating a comfortable environment have been discussed, and in the next step, in the simulation environment; A space with office use has been simulated in Ecotekt environment. The number of people in the room is 4 people. Since people also reflect heat from themselves, they are important in examining the comfort environment. The surface of the window through which the light enters the office space is on the south side with dimensions of 2 x 1.5 x 1. The amount of light required in the office space is 500 lux. The surface of the mesh network is set to the height of the staff's desk at 1.2 meters. The information in this article is from the articles; Theses written in this field have been collected. In this article, two types of awnings, one is a horizontal awning and the other is a combined awning. In the first type, three different depths of 0.3, 0.5, and 1 meter were examined, and in the second type, a combined canopy (vertical and horizontal) with depths of 0.5; 0.75 and 1 m were applied. Contrary to what we expected, the performance of composite canopies was better than horizontal canopies; In these canopies, we see a reduction in energy loss by nearly 1.5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • renewable energy
  • environmental comfort
  • Horizontal and combined canopies
  • natural light
  • Dazzle