تبیین شاخص‌های معماری زمینه‌گرا با استفاده از شرایط اقلیمی موجود در طراحی مسکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته معماری مسکن، کارشناسی ارشد، دانشگاه غیر انتفاعی معماری و هنر پارس،تهران، ایران،

2 استادیار رشته معماری داخلی، دانشگاه غیر انتفاعی معماری و هنر پارس، تهران، ایران.

3 استاد مدعو رشته معماری داخلی، دانشگاه معماری و هنر پارس، تهران، ایران.

چکیده

امروزه پژوهش‌هایی در طراحی مسکن با استفاده از معماری زمینه‌گرا و اقلیم صورت گرفته که طبق نظر اندیشمندان، زمینه‌گرایی یک مجموعه یا بنا به صورت مجزا و مجرد از بستر پیرامون خود نبوده بلکه به محیط اطراف خود وابسته است. در طراحی شهرها به‌جای ترسیم، قطعات مختلف متصل‌به‌هم به صورت تصویر تکه‌تکه است و شاهد شکل‌گیری شهرهایی با کالبد ناهمگون و بی‌هویت هستیم. ضرورت توجّه به بازشناسی اصول و ارزش‌های مسکن زمینه‌گرا در شکل‌گیری و طراحی مسکن معاصر، بیشتر از زمان‌های دیگر اهمیت خود را آشکار می‌سازد.  این پژوهش با بررسی نقش اقلیم در طراحی مسکن با استفاده از شاخص‌های معماری زمینه‌گرایی مورد ارزیابی قرار داده که هدف آن تبیین شاخص‌های مفهومی معماری زمینه‌گرا مسکن و همچنین انطباق آن با شاخص‌های مفهومی اقلیم در طراحی مسکن است. به این منظور، با مراجعه به متون، ابتدا معنا و الگوها در اقلیم و اصول معماری زمینه‌گرا مطرح گردیده و در این راستا نظر اندیشمندان و صاحب‌نظران در زمینه‌های معماری زمینه‌گرا و اقلیم مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است. فرایند تحقیق با تکنیک‌های توصیفی ـ تحلیلی انجام شده و داده‌های مورد نیاز برای شکل‌گیری نظری موضوع با روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است. دستاوردهای تحقیق نشان‌دهنده آن است که در تاریخ معماری، همواره به اقلیم به‌مانند الگویی برای طراحی توجه شده است. زیبایی موجود در معماری زمینه‌گرا نوعی از زیبایی است که برای آن برنامه‌ریزی نشده و آن همچنین، نتیجۀ پاسخ صحیح به عملکرد است که زیبایی طبیعی را به ویژگی ذاتی و ناخودآگاه تبدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining contextual architectural indicators using existing climatic conditions in housing design

نویسندگان [English]

  • Tina Mirzazadeh Ghahjavarestani 1
  • Abdolreza Mohseni 2
  • negar nabavi tabatabaei 3
1 student of housing architecture, master's degree, Pars University of Architecture and Art, Tehran, Iran,
2 Assistant Professor of Interior Architecture, Pars University of Architecture and Art, Tehran, Iran.
3 Visiting professor of interior architecture, Pars University of Architecture and Art, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, the speed of technological progress and its effects on the construction of cities have caused changes in cities, and urban design is like a collage rather than drawing. Collage is the creation of dissimilar images or the discovery of hidden similarities in objects that are not the same, and the transfer of materials from one subject to another and the gluing and scattering of these borrowings are evident throughout the new city. Contextual architecture is one of the common opinions in urban planning, which considers the plan as a historical event. Based on this, nowadays the issue of paying attention to recognizing the principles and values of context-oriented housing in the formation and design of contemporary housing reveals its importance more than ever. Because in most cases, these houses are built using western models without paying attention to regional issues, climate, mental and emotional needs of people, and the result is the change of the house to a dormitory without mental and environmental comfort in the space. This research has been evaluated by examining the role of climate in housing design using contextual architectural indicators. The purpose of this research is to explain the lasting indicators of contextual architecture in Iran, in line with the necessity of looking at the concepts and analyzing the characteristics related to contextualism, climate and design. which determines the common conceptual indicators, which should now be considered for the updating of context-oriented architecture and the design of middle and new urban context buildings. Many researches and researches have been conducted for the design of context-oriented buildings in different countries of the world, most of them considering the special climatic and geographical conditions of the region, and for this reason, they have addressed the issue of sustainability. Some of them have analyzed the specific patterns of living and living and changing its ways. As a result, they consider the physical components of context-oriented architecture in the context of life as a part of the native man’s memory that creates a sense of belonging to his space and peace. In the research process Descriptive-analytical method has been used and the desired information has been used to form the basics of the subject with a study method. In this research, with the investigations that were done, architecture is considered to be a scrutinizing responsibility on the field. Because the context or text can provide a collection of appropriate recommendations as concepts for architectural design. The context for it is not only the base of the building, but also includes the concept of design; In other words, the context is a main source for design, and we often face a new context and situation, and we must complete the design process according to the existing conditions. Context-oriented architecture has addressed the approach of architectural methods and quality to the emergence of compatibility between neighboring buildings - related to different periods or styles. In the past half century, the issue of achieving such harmony has been far from the attention of architects and the result of architectural education has been to create contrast between old and new buildings instead of creating visual compatibility between buildings. Accordingly, today for architects and planners who Until now, along with the new lifestyle, elements of native and traditional lifestyle are being tested, it is very necessary to pay attention to the beauty and essential and valuable points of the life of the predecessors and to maintain them in order to achieve a better life in the future. Therefore, vernacular architecture, which is a subset of context-oriented architecture, has been subject to changes in the past, but it has been able to maintain its own existence and represent the customs of the people; However, due to the fact that context-oriented design is different for each region depending on the climate, culture and other factors, many researches and researches have been conducted for the design of context-oriented buildings in different countries of the world, most of them considering the specific climatic and geographical conditions of the region. And for this reason, they have addressed the issue of sustainability. Some of them have analyzed the specific patterns of living and living and changing its ways, and also considered the existence and emergence of the physical components of traditional architecture in the living space as a part of the native man’s thought and causes the feeling of belonging to the environment, comfort and peace. Finally, the design is to reach a shape and form that is correct in harmony with the context. In other words, design is an effort to achieve compatibility and harmony between form and context. Therefore, in this research, while paying attention to the comfort and welfare needs of contemporary people, it has been tried to use contextual architectural indicators and attention to climate conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • context-oriented architecture
  • context-oriented dimensions
  • climate
  • principles of housing design