نقش اجتماعی مدیریت شهری و شهروندان در تعالی جامعه شهری از منظر قرآن کریم با تأکید بر تفسیر المیزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

چکیده

اسلام به عنوان دینی جامع که پاسخگوی تمام نیازهای انسانی است، به نقش انسان در ابعاد مختلف برای رسیدن به رشد و تعالی، توجه ویژهای داشته است؛ بهطوریکه یکی از مهمترین اهداف قرآن کریم، تبیین ویژگیهای انسانی است که در پرتو عمل به دستورات و توصیههای کتاب آسمانی، بتواند به کمال که هدف نهایی خلقت است برسد. از طرف دیگر دین مبین اسلام، دینی اجتماعی است و جامعه موردنظر آن جامعهای است که در آن، انسان نهتنها نیازهای مادی و معنوی خود را تأمین مینماید، بلکه زمینه رشد و تعالی دیگر افراد جامعه را نیز فراهم نماید. نوشتار حاضر بر آن است تا با استناد به آیات قرآن و تفسیر المیزان، ضمن شناسایی مؤلفههای تأثیرگذار اجتماعی مدیریت شهری و شهروندان در تعالی جامعه شهری، به تبیین آن در دین مبین اسلام بپردازد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است. تفسیر مورد استفاده در این پژوهش، تفسیر المیزان و کدگذاری، طبقهبندی و مقولهبندی متون انتخابی توسط نرمافزار ATLAS.ti صورت گرفت. درمجموع از میان گزارههای مرتبط با موضوع پژوهش، 5 مقوله، 14 مؤلفه و 107 زیرمؤلفه شناسایی گردید. فراهم آوردن گسترش علمآموزی در شهر توسط مدیران شهری و تلاش برای کسب علم و حکمت توسط شهروندان، فراهم آوردن حداکثر مشارکت مردم در شهر توسط مدیران شهری و تعاون، مشارکت در امور اجتماعی و پرهیز از تفرقه برای رسیدن به کمال توسط شهروندان، توزیع عادلانه امکانات و خدمات شهری در شهر توسط مدیران شهری و داشتن روحیه احساس مسئولیت نسبت به یکدیگر در راستای برقراری عدالت اجتماعی توسط شهروندان، فراهم آوردن حداکثر تعاملات اجتماعی توسط مدیران شهری و برقراری ارتباطات اجتماعی بهمنظور رفع نیازهای انسانی بر پایه اخوت، مشورت و امر به معروف و نهی از منکر توسط شهروندان، برقراری امنیت در شهر توسط مدیران شهری و تعهد و پایبندی اجتماعی و مالی نسبت به هنجارهای جامعه توسط شهروندان از جمله وظایف اجتماعی شناساییشده مدیریت شهری و شهروندان در تعالی جامعه شهری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Social Role of Urban Management and Citizens in the Sublimity of the Urban Society from the Perspective of the Holy Quran With Emphasis on the Interpretation of Al-Mizan

نویسنده [English]

  • Najme Dashtaki
Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Soore University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

As a comprehensive religion that answers all human needs, the religion of Islam has paid notable attention to the role of humans in attaining development and sublimity from various aspects. One of the primary aims of the Holy Quran is to elucidate the humane qualities, enabling individuals to achieve the ultimate goal of creation by following the guidance and directives of this sacred text. Besides, the pure religion of Islam is considered a social religion, and the society it focuses on is the one in which man not only satisfies his own material and spiritual needs but also lays the ground for the growth and sublimity of the rest of its members.
The present article aims to cite the Quranic verses and the al-Mizan interpretation while identifying the influential social components of urban management and citizens in the sublimity of urban society and explain it in the religion of Islam.
The research method used in this study is qualitative content analysis. The interpretation used in this research was the al-Mizan interpretation. ATLAS.ti was utilized for coding, classifying, and categorizing the chosen texts.s. A total of 5 categories, 14 components, and 107 sub-components were identified within the propositions pertaining to the research topic.
Expanding science education in the city and promoting knowledge and wisdom among citizens, encouraging maximum participation and cooperation, engaging in social affairs and avoiding division to achieve perfection, fair distribution of urban facilities and services, fostering a sense of responsibility towards each other to establish social justice, promoting social interactions and connections based on brotherhood, consultation, and promoting good and discouraging evil, ensuring security in the city, and adhering to social and financial norms are identified as social duties of urban management and citizens in the excellence of urban society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Qur’an
  • Sublimity of the urban society
  • Social role of urban management
  • Social role of citizens