کاربست مفهوم نیازهای انسانی در بازخوانی مفهوم پایداری در محیط های مسکونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

حرکت در جهت دستیابی به توسعه پایدار در محیط های زندگی جمعی بدون توجه به مبانی آن امکان پذیر نخواهد شد. علی رغم تعاریف متفاوت از توسعه پایدار در مجامع مختلف مرتبط با مسائل زیست محیط انسانی، این مقاله، تعریف جامع تری از توسعه پایدار را مبتنی بر مفهوم نیاز های انسانی ارائه نموده است. با تآکید بر این تعریف، این مقاله حرکت در جهت تبیین مبانی توسعه پایدار محیط های مسکونی و فضا های شهری را بدون توجه به ابعاد انسانی که در قالب نیاز های انسانی تجلی می یابند امکان پذیر نمی داند. این مقاله محور اصلی بحث خود را  بر تحلیل این نیازها و بهره گیری از آنها در جهت درک جامع تری از مبانی و مفاهیم مرتبط با توسعه پایدار محیط های مسکونی استوار ساخته است. با مروری بر ادبیات و مبانی نظری پایداری و توسعه پایدار در محیط های مسکونی بر مبنای روش مشاهده پژوهش های اسنادی در قالب کتب، مطالب و مقالات منتشر شده, این مقاله با گزینش مدل نیازهای انسانی ابراهام مازلو، چارچوبی متناسب با خواستهای انسانی را در جهت توسعه پایدار از طریق تحلیل تطبیقی الگو ها و پارادایم های مختلف معاصر, متناسب با زمینه های فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی در محیط های مسکونی پیشنهاد می نماید. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که الگوهای پیشنهادی برای توسعه محیط های مسکونی در اوایل قرن گذشته طی فرایندی تکوینی از توجه صرف به رفع نیازهای اولیه انسانی به سمت ارضای نیازهای عالی انسان بویژه معنا شناختی و زیبایی شناختی جهت پایدار سازی روانشناختی محیط های مسکونی بهمراه حفاظت از محیط زیست مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات در جهت خلاقیت و نوآوری در قالب پارادایم های نوین در حوزه توسعه پایدار محیط های مسکونی تغییر مسیر داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying the Concept of Human Needs in Revisiting the Concept of Sustainability in Residential Environments

نویسنده [English]

  • Ghasem Motalebi
Associate Professor, Faculty of Architecture, Department of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Moving towards sustainable development in collective living environments will not be possible without considering its foundations. Despite different definitions of sustainable development in different forums related to human environment issues, this article provides a more comprehensive definition of sustainable development based on the concept of human needs. Emphasizing this definition, this article does not consider it possible to move towards explaining the principles of sustainable development of residential environments and urban spaces without considering the human dimensions that are manifested in the form of human needs. This article focuses on the analysis of these needs and their use in order to have a more comprehensive understanding of the principles and concepts related to the sustainable development of residential environments. Reviewing the literature and theoretical foundations of sustainability and sustainable development in residential environments based on an archival research method, this article selects the model of human needs of Abraham Maslow, a framework tailored to human desires for sustainable development through comparative analysis of various contemporary patterns and paradigms, tailored to Suggests cultural, social, economic and environmental contexts in residential environments. The results of the analysis show that the proposed models for residential environments in the early last century during an evolutionary process from mere attention to meeting basic human needs to satisfy higher human needs, especially semantics and aesthetics for psychological stabilization of residential environments while protecting Information technology-based environments have shifted towards creativity and innovation.