تحلیل مجموعه برج های آرامگاهی سمیران و خرقان(از منظر هندسه و تناسبات بنا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران.

2 استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بناهای آرامگاهی در ایران از نظر تعداد آثار برجای مانده پس از مساجد رتبۀ دوم را به خود اختصاص داده و از جنبه های گوناگون در معماری این سرزمین نقش اساسی داشته که قابل بررسی و تحلیل می باشند. در مقالۀ حاضر دو مجموعه برج های آرامگاهی سمیران و خرقان از منظر هندسه و تناسبات بنا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته که موجب دستیابی به شناختی دقیق تر از معماری مقبره سازی در ایران شده است. برج آرامگاه ی یکی از انواع مهم آرامگاه های ایرانی است و علت ساخت برج آرامگاهی متمایز نمودن ارتفاع و فرم بنای آرامگاهی از سایر بناهای هم جوار بوده است.
روش تحقیق مورد استفاده این مقاله تفسیری-تاریخی بوده که در کنار بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و میدانی به مقایسۀ تطبیقی بین مجموعه برج های آرامگاهی سمیران و خرقان پرداخته است؛ به بیان ساده تر پژوهش حاضر از طریق بررسی نقاط اشتراک و افتراق برج های آرامگاهی سمیران و خرقان به شناخت این دو مجموعه از منظر هندسه و به وسیله تحلیل معیار هایی چون پلان، نما، مقطع، چفد، گنبد و تناسبات طلایی بنا می پردازد. در ادامه هر کدام از معیار های طرح شده بالا به مجموعه زیرمعیار هایی تقسیم بندی شده و به وسیلۀ این زیرمعیارها تحلیل نهایی انجام شده است.
در نهایت براساس شواهد به دست آمده و با استفاده از تحلیل های انجام شده به مدل سازی سه بعدی این دو مجموعه آرامگاهی پرداخته و به این نتیجه رسیده است
که هر دو مجموعۀ سمیران و خرقان ضمن دارا بودن ریشه های تاریخی، جغرافیایی و قومیتی مشترک، دارای ساختار هندسی و تناسبات مشابهی نیز هستند و در یک
روند تکاملی، تحت تأثیر کلی برج های سمیران بنا شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Kharraqan and Samiran Tomb Towers (In terms of Geometry and Proportions)

نویسندگان [English]

  • Ali Kheiri 1
  • Iraj Etessam 2
1 Department of Architecture, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Mausoleum in Iran ranked second in terms of number of remnants, following mosques. These buildings have long played essential roles in architecture of this country and thus they are worth analyzing from different aspects. In the present study, both Kharraqan and Samiran tomb towers are investigated in terms of geometry and proportions, in order to give a more accurate picture of tomb-construction architecture in Iran. Tomb towers that are one of the most important types of burial chambers in Iran were built to distinguish the height and form of the mausoleum from other adjacent buildings.
The methodology used in this study is historical – interpretational method, which in combination with library and field studies were used to compare the tomb towers of Kharraqan and Samiran. In simple terms, this study finds the similarities and differences between these two tomb towers, and meanwhile, these criteria are analyzed: plan, facade, cross-section, arch, dome and golden ratios. Then, each of the mentioned criteria is classified into sub-criteria and the final analysis is conducted.
Finally, three-dimensional model of these two buildings is derived based on obtained evidence and it is concluded that both Kharraqan and Samiran towers, while possessing the shared historical, geographical and ethnic elements, they have geometric structure and proportions in common, and in an evolutionary trend, they have been constructed under influence of Samiran towers.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tomb tower
  • Samiran
  • Kharraqan
  • Geometric
  • Proportions