بازشناسی ابعاد و شاخص‌های نام‌گذاری فضاهای شهری با تاکید بر هویت (موردپژوهی: میدانهای انقلاب، امام حسین، رسالت و سبزه میدان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

10.22034/rau.2023.1986970.1024

چکیده

نام یکی از اجزاء شناسنامه‌ای و هویتی هر پدیده‌ای‌ است. از طرفی بین نام هر پدیده و سایر اجزاء آن رابطه‌ای دوسویه وجود دارد. همچنین هر اسمی به‌عنوان دالّ، به مدلولی مشخص تعلق داشته و ذهنیتی متمایز را در در ذهن انسان‌ پدید می‌آورد. این موضوع در فضاهای شهری، اهمیتی خاصی می‌یابد. عدم انطباق بین دال و مدلول یعنی نام فضاهای شهری و ذهنیت تصور شده از آنها ، می‌تواند تا حدودی به بحران هویت بیانجامد. نامگذاری فضاهای شهری می‌تواند برگرفته از هویت آن بوده و در ابعاد فضایی و کارکردی آن تجلی یابد. امری که در بسیاری از فضاهای شهری معاصر تحقق نیافته و یا ارتباط موثری با ابعاد هویتی فضایی و کارکردی ندارد. بنابراین با طرح مساله فوق، هدف این پژوهش مطالعه شاخصهای نامگذاری فضاهای شهری با تاکید بر هویت شهری می‌باشد. روش تحقیق در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی و مطالعات بین‌رشته‌ای بوده و بصورت موردی در مورد چهار میدان از میدان‌های مهم شهر تهران، مطالعه شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد نام فضاهای شهری به عنوان عاملی هویت‌بخش می‌تواند در ابعاد فضاهایی و کالبدی، کارکردی و منظر عینی و ادراکی تجلی یابد. همچنین در نامگذاری فضاهای شهری، مضامین برگرفته از مفاهیم و زمینه‌های اجتماعی، ‌فرهنگی، سیاسی و طبیعی بیشترین استفاده را در گذشته و حال دارد. بطور کلی شاخص‌های نامگذاری فضاهای شهری نشانگر ارزشهای حاکم بر آن جامعه است که از طرف مدیریت شهر یا بطور غیررسمی از طرف مردم اطلاق می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Redefinition the Naming Indicators of Urban Spaces with Emphasis on Identity (Case Study: Engelabm, Imam Hossein, Resalat and Sabzeh Meidan Squares of Tehran)

نویسنده [English]

  • asghar molaei
tabriz-tabriz art university-architecture faculty- maghsoodieh street-asghar molaei
چکیده [English]

The name is one of the components of the identity of any phenomenon. On the other hand, there is a two-way relationship between the name of each phenomenon and its other components. Also, each name, as a signifier, belongs to a specific meaning and creates a distinct mentality in the human mind. This issue is of special importance in urban spaces. The discrepancy between the signifier and the signified, ie the names of urban spaces and the mentality imagined by them, can lead to an identity crisis to some extent. Naming of urban spaces can be derived from its identity and manifested in its spatial and functional dimensions. This has not been achieved in many contemporary urban spaces or has no effective relationship with the dimensions of spatial and functional identity. Therefore, with the above problem, the purpose of this study is to study the naming indices of urban spaces with emphasis on urban identity. The research method in this article is analytical method and interdisciplinary studies and has been studied on a case-by-case basis in four important fields in Tehran. The results of this study show that the name of urban spaces as an identifying factor can be manifested in the dimensions of spaces and physical, functional and objective and perceptual perspective. Also in naming urban spaces, themes derived from social, cultural, political and natural concepts and contexts are most used in the past and present. In general, the criteria for naming urban spaces reflect the values that govern that community, which are applied by the city administration or informally by the people. In the studied fields, the naming criteria are focused on Iranian-Islamic values, which are associated with Iranian-Islamic concepts and teachings. Among them, only Tehran Revolution Square resembled the name of the square to some extent in terms of events and ceremonies, and the rest of the squares have almost no adaptation. This adaptation can be achieved through physical form, the use of symbols and signs, dominant uses and activities, and rituals and events that reinforce meaning.
To strengthen the identity dimensions of place names in the profession and field of urban planning, it is possible to take action at different levels:
1) Studying the history, nomenclature and naming philosophy of the desired place: this section should have a key position in urban planning and design. At this stage, ways to implement and strengthen the names of places will be studied and reviewed and practical solutions will be presented.
2) Recognizing and investigating patterns that improve the identity roots of geographical names: for example, studying, compiling and optimizing architectural and urban planning patterns; construction pattern; the pattern of houses; the pattern of mosques; road network pattern; pattern of streets and squares; The pattern of inputs for the region, city, neighborhood. By strengthening the feature of being green in the houses through home gardens and the design of the central courtyard, the green feature of the whole city is strengthened. Also, through the use of the Iranian garden model, the characteristic of being green in the city is enhanced.
3) Reinforcement of events, memories and events related to commemoration and consolidation of the name: this can be realized in various forms through officials, experts and people. media activities; educational, promotional; Competitions between children, students and residents of neighborhoods and villages with the aim of raising awareness and deepening the identity dimensions of the name; Holding ceremonies and events centered on people and new generations are examples of these solutions.
4) Registering and writing geographic names in public and public places and spaces: This work is well accomplished by media registration, writing in public places, official spaces, virtual and international databases.
5) Using monuments, signs and symbols to strengthen the name: this can help to create works of art and memorials related to the name with the help of experts and artists through holding a design and idea contest. For example, the memory of a neighborhood, city, region; Remembrance of the Persian Gulf; The memory of a great personality; The commemoration of a national-religious and ritual event, such as the commemoration of the martyrs of Shlamcheh, etc., are examples of this artistic strategy.
6) Regional and local museums: These museums can be a good place for research, study, recording and writing and depicting geographic names in various ways. Scales and replicas, paintings, books and pamphlets, documents and tablets, paintings and statues are valuable examples of the research and exhibition works of these museums. In these museums, in addition to familiarization and activities of new generations (children, students), it will be a place for research by domestic and foreign tourists and enthusiasts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • naming
  • identity
  • urban space
  • naming criteria
  • value