دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 1-110 

مقاله پژوهشی

ظرفیت سنجی توسعه میان افزا در بهبود عملکرد فضایی (مورد پژوهی: فریدون‌کنار)

صفحه 7-24

10.22034/rau.2023.1986821.1023

الهام ده نمکی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ پیمان نبی پور