ظرفیت سنجی توسعه میان افزا در بهبود عملکرد فضایی (مورد پژوهی: فریدون‌کنار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

10.22034/rau.2023.1986821.1023

چکیده

با رشد روزافزون جمعیت شهرها و ظهور تحولات شهرنشینی راه‌حل‌های متفاوتی برای توسعه‌ی شهرها بیان‌شده است. روند رو به گسترش شهرنشینی به ‌مرورزمان موجب رشد بی‌رویه شهرها به سمت پیرامون و رشد پراکنده شهرها گردیده است. این در
حالی است که به‌موازات رشد افقی شهر به سمت حومه و پیرامون و از بین رفتن اراضی و محیط‌زیست طبیعی اطراف شهر، برخی فضاها در درون شهر رهاشده است و از روند توسعه بازمانده‌اند. این فضاهای رهاشده از آن حیث دارای اهمیت‌اند که به سبب استقرار درون شهرها از تأسیسات، تجهیزات و دسترسی مناسب به مراکز خدماتی شهرها بهره‌مندند. شهر فریدون‌کنار به دلیل قرارگیری میان دو شهر مهم بابلسر از شرق و محمودآباد از غرب، داشتن پتانسیل‌های محیطی همچون دسترسی به دریای خزر وجود فضاهای رهاشده در بافت شهر، انتخاب‌شده است. در این پژوهش ابتدا در بخش مبانی نظری به استخراج شاخص‌ها پرداخته‌شده است، سپس در محدوده مطالعاتی شهر فریدون‌کناربررسی شده است، بدین‌صورت که ابتدا برای شفافیت و دسته‌بندی اطلاعات شهر را مطابق با طرح جامع شهر فریدون‌کنار(مصوب سال 1396)به ۴ناحیه تقسیم کرده و با تولید لایه‌های مطابق با شاخص‌ها و همپوشانی آن‌ها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)و تحلیل آن‌ها با فرمول فازی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، ظرفیت ناحیه‌ای از شهر که دارای بیشترین پتانسیل توسعه میان افزا، نشان داده‌ است.        
نتایج نشانگر آن است که هر ۴ناحیه با توجه به شاخص‌ها، دارای پتانسیل توسعه میان افزا می‌باشند و ناحیه ۴دارای بیشترین
ظرفیت در ارتباط با توسعه درونی شهر فریدون‌کنار هست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capacitance measurement of intermediate development in improving spatial performance (Study case: Fereydoun Kanar)

نویسندگان [English]

  • Elham Dehnamaki
  • zahra sadat saeedeh zarabadi
  • peyman Nabipour
Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran
چکیده [English]

With the growing population of cities and the emergence of urbanization developments, different solutions have been proposed for the development of cities. the trend
Over time, the expansion of urbanization has led to the excessive growth of cities towards the periphery and scattered growth of cities. this door
It is a fact that parallel to the horizontal growth of the city towards the suburbs and surrounding areas and the destruction of the lands and natural environment around the city, some spaces inside the city have been left behind and are left behind from the development process. These abandoned spaces, which are called intermediate levels in the urban planning literature, are important in that they benefit from facilities, equipment and proper access to the service centers of the cities due to their location inside the cities. The city of Fereydunkanar was chosen due to its location between the two important cities of Babolsar from the east and Sohrrud from the west, having environmental potentials such as access to the Caspian Sea, and the presence of abandoned spaces in the city. In this research, firstly, the theoretical foundations section has been devoted to the extraction of indicators, then it has been compared in the study area of the city of Fereydoun, in such a way that first, for clarity and classification of information, the city has been divided into 4 districts in accordance with the comprehensive plan of the city of Fereydoun-Konar-approved in 2016-2016 and by producing layers According to the indicators and their overlap in the geographic information system (GIS) environment and their analysis with the fuzzy formula and hierarchical analysis, the capacity of the area of the city that has the greatest potential for intermediate development has been shown.
The results show that according to the indicators, all 4 districts have the potential of intermediate development and district 4 has the highest
The capacity is related to the inner development of Fereydoun Kanar city.
Today, due to the importance of preserving natural resources and reducing the environmental effects of the excessive development of cities, intermediate development as one of
Approaches to urban development have been proposed. As a result, instead of the horizontal expansion of cities, their growth within the existing limits and with the maximum
The use of the facilities of the developed lands located in the city limits has priority, the intermediate development fills the empty spaces in the city, it plays an essential role in using the existing potential, protecting virgin lands and preventing overcrowding (Arvin and Zanganeh Shahraki, 72: 2019) due to the fact that in Iran, worn-out urban tissues have been raised as a basic issue for the planning of urban planners and managers in the last few decades. In this way, the continuation of the existing process will lead to more wear and tear (Sarour, 2:1398).
In recent decades, in many developing economies, urban topography or horizontal growth has been the main policy of the physical growth of cities. This growth pattern is one of the main causes of social, economic, environmental and physical problems and imposes huge costs on cities. (Izadi and Amiri, 2015: 35) In Iran, the horizontal expansion of cities due to natural population growth, rural migrations, provision of housing and anticipation of residential needs in urban development plans, has caused the occupation of agricultural lands and gardens around the city, and in this way, to the expansion The physical structure of cities has resulted in peri-urban green lands.
In parallel with that, there are wide areas and various types of urban lands and properties in the inner cities in the form of empty or built-up lands, which are considered reserves and main areas of development from within from the point of view of planning and managing the physical growth of cities. In terms of meeting the needs of urban residents in the form of unused land (Sarmi 2012: 310), it is effective in the emergence of problems and the escalation of urban instability. The application of spaces, problematic, abandoned, defenseless, undeveloped, dilapidated and abandoned to such lands and properties mainly expresses the point of view. The negative is the existence of unused spaces or lands that require new and renewed development in the inner cities.
In Mianafza development, the most attention is focused on the more effective use of land that has been covered by urban development. Most of the future growth of the population and the need for housing in the region or city can be met by filling the existing fabric of the city, increasing the balanced density, renovating and renovating the abandoned and worn out areas and revitalizing and changing the use of existing old buildings. In addition to wear and tear in the central part of the city, the physical expansion of cities causes an increase in the cost of urban transportation, an increase in the maintenance of infrastructure facilities, and an increase in the per capita cost of providing services per square meter (Norian et al., 2017: 66).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urbanization growth
  • development
  • Fereydoun Kanar
  • intermediate development
  • development capacity
  • geographic information system (GIS)