ارائه راهکارهای طراحی برای محله سلسبیلِ تهران با بهره‌گیری از تکنیکهای تحلیلی فرم-ریختشناسی شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، دانشکده عمران، هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه سوره تهران

10.22034/rau.2023.1975922.1020

چکیده

شکل کالبدی شهر در حال حاضر به علت رشد شتابان شهری باعث ایجاد ساختار شکلی ناهمگون در محله‌ها شده‌است. برقراری تعادل کالبدی-فضایی نه تنها بر سیمای شهر تاثیر بسزایی دارد بلکه بر مهم‌ترین مولفه‌های ذهنی و روانی شهروندان تاثیر مستقیم دارد و بخشی از هویت تاریخی- اجتماعی ساکنان را نمایان می‌سازد. با شناخت همه جانبه فرم شهری می‌توان گام موثری در تدوین برنامه‌ها و طرح‌های نوین شهری برداشت. لذا در این تحقیق، هدف معرفی فرم-ریخت شناسانه محله سلسبیل است که با قرارگیری در منطقه 10 تهران به یک نقطه ثقل قوی و پرتردد در بافت بدل شده است. از جمله معضلات این محدوده، ،فشردگی و تراکم بالای بافت، بالا بودن میزان سطح اشغال در قطعات این محدوده و خوانایی کم بافت است که با در نظر گرفتن تمام معضلات شناسایی شده طبق تحلیل فرم-ریخت‌شناسانه، طرح و راه حل‌هایی برای محدوده مورد مطالعه ارائه شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت ترکیبی(آمیخته) است و شامل روش‌های کمی و کیفی می‌شود که روش کیفی بر تکنیک تحلیل محتوای متون و روش کمی بر تکنیک اسپیسمیت و اگراف استواراست. پس از سنجش شاخص‌ها در محدوده مورد مطالعه، این محدوده به سه قسمت غربی، مرکزی و شرقی تقسیم شد و راه حل‌های متناسب با هر قسمت و کل محدوده ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting design solutions for Selsbeil neighborhood of Tehran using analytical techniques of urban form-morphology

نویسندگان [English]

  • Pantea Alipour kouhi 1
  • Melika Rouhi 2
1 PhD, Faculty of Civil Engineering, Art and Architecture, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Soore University
چکیده [English]

The physical shape of the city has created a heterogeneous structure in the neighborhoods due to the rapid growth of the city. Establishing physical-spatial balance not only has a significant impact on the appearance of the city, but also has a direct impact on the most important mental and psychological components of the citizens and reveals a part of the historical-social identity of the residents. With a comprehensive understanding of the urban form, an effective step can be taken in developing new urban plans and plans. Therefore, in this research, the aim is to introduce the morphology of Selsbeil neighborhood, which has become a strong point of gravity and high traffic in the context of being located in the 10th district of Tehran. Among the problems of this range are the high density and compression of the texture, the high level of occupancy in the parts of this range and the low readability of the texture, which, taking into account all the problems identified according to the form-morphological analysis, plans and solutions for the studied range Provided. The research method in the present research is mixed and includes quantitative and qualitative methods, the qualitative method is based on text content analysis technique and the quantitative method is based on Spacemate and Agraph technique. After measuring the indicators in the studied area, this area was divided into three parts, western, central, and eastern, and solutions were provided for each part and the entire area.
The physical shape of the city has created a heterogeneous structure in the neighborhoods due to the rapid growth of the city. Establishing physical-spatial balance not only has a significant impact on the appearance of the city, but also has a direct impact on the most important mental and psychological components of the citizens and reveals a part of the historical-social identity of the residents. With a comprehensive understanding of the urban form, an effective step can be taken in developing new urban plans and plans. Therefore, in this research, the aim is to introduce the morphology of Selsbeil neighborhood, which has become a strong point of gravity and high traffic in the context of being located in the 10th district of Tehran. Among the problems of this range are the high density and compression of the texture, the high level of occupancy in the parts of this range and the low readability of the texture, which, taking into account all the problems identified according to the form-morphological analysis, plans and solutions for the studied range Provided. The research method in the present research is mixed and includes quantitative and qualitative methods, the qualitative method is based on text content analysis technique and the quantitative method is based on Spacemate and Agraph technique. After measuring the indicators in the studied area, this area was divided into three parts, western, central, and eastern, and solutions were provided for each part and the entire area.
The physical shape of the city has created a heterogeneous structure in the neighborhoods due to the rapid growth of the city. Establishing physical-spatial balance not only has a significant impact on the appearance of the city, but also has a direct impact on the most important mental and psychological components of the citizens and reveals a part of the historical-social identity of the residents. With a comprehensive understanding of the urban form, an effective step can be taken in developing new urban plans and plans. Therefore, in this research, the aim is to introduce the morphology of Selsbeil neighborhood, which has become a strong point of gravity and high traffic in the context of being located in the 10th district of Tehran. Among the problems of this range are the high density and compression of the texture, the high level of occupancy in the parts of this range and the low readability of the texture, which, taking into account all the problems identified according to the form-morphological analysis, plans and solutions for the studied range Provided. The research method in the present research is mixed and includes quantitative and qualitative methods, the qualitative method is based on text content analysis technique and the quantitative method is based on Spacemate and Agraph technique. After measuring the indicators in the studied area, this area was divided into three parts, western, central, and eastern, and solutions were provided for each part and the entire area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban form
  • urban typo-morphology
  • Spacemate
  • Agraph
  • Selesbil neighborhood