دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 7-101