ارزیابی بهینه‌سازی مصرف انرژی در یک ساختمان‌ اداری در منطقه 22 شهر تهران توسط EnergyPlus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

10.22034/rau.2023.1988300.1028

چکیده

کاهش منابع انرژی فسیلی، اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از مصرف زیاد انرژی و افزایش سهم مصرف انرژی در بخش ساختمان، ضرورت توجه به مصرف انرژی ساختمان در کشور را بیشتر کرده است. تدوین معیار مصرف انرژی ساختمان در کشور از جمله اقدامات مهم در این راستا می باشد. یکی از روش‌های موثر، استفاده از برنامه‌ی شبیه‌سازی رایانه‌‌‌ای مصرف انرژی در طراحی ساختمان‌ها است. این عملکرد به اسایش انسان و همچنین بهینه‌سازی برای محیط زیست و اقلیم می‌انجامد. این پژوهش با هدف توجه به تجهیزات و ایده‌های پیشنهادی طراحی همچون جرم‌های حرارتی خاص همچون کینتیک در جداره‌های خارجی و رسیدن به مقادیر کمتر در مقایسه با میزان انرژی جهانی می‌باشد و برای دستیابی به این امر از نمونه موردی یک ساختمان اداری طراحی شده در شهر تهران(منطقه 22 ) پرداخته است. برای تحلیل پوسته و عوامل دخیل در آن، بر اساس استانداردهای جهانی که در آن‌ها از انرژی‌های نو استفاده شده است هم چنین از ادوات و تجهیزات جدید در جداره خارجی استفاده شده و تمامی خروجی‌ها از نرم افزار رویت ( با موتور EnergyPlus) و سایت The Green Building Studio می‌باشد. در نهایت میزان انرژی مصرفی در پوسته طراحی شده در ساختمان نمونه موردی (ساختان اداری) در حوزه‌های مختلف جهت‌گیری، بهره‌وری، کاهش هزینه، میزان نفوذ و غیره محاسبه و بهترین درصد کاهشی هزینه مصرفی در ساختمان و متریال آن مشاهده شد. با توجه به میزان تطابق پوسته با محیط و همچنین هدایت ساختمان به سمت پایداری این نمونه برای هدایت مهندسین و طراحان در امر بهینه‌سازی بسیار ارزشمند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of energy consumption optimization in an office building in district 22 of Tehran by EnergyPlus

نویسندگان [English]

  • negar nabavi tabatabaei 1
  • neda ziabakhsh 2
1 Student of Islamic Azad University of Tehran North-Iran
2 Professor, Islamic Azad University, North Tehran branch
چکیده [English]

The reduction of fossil energy sources, the harmful environmental effects caused by high energy consumption and the increase in the share of energy consumption in the building sector have increased the need to pay attention to the energy consumption of buildings in the country. Compilation of building energy consumption criteria in the country is one of the important measures in this direction. One of the effective methods is to use a computer simulation program of energy consumption in the design of buildings. This function leads to human comfort as well as optimization for the environment and climate. This research aims to pay attention to the equipment and the proposed design ideas such as special thermal masses such as kinetics in external walls and to reach lower values compared to the global energy amount and to achieve this from a case example of an office building designed in the city. Tehran (District 22) has paid. To analyze the shell and the factors involved in it, based on global standards in which new energies are used, as well as new tools and equipment are used in the external wall, and all the outputs are from View software (with EnergyPlus engine) and The Green website. It is Building Studio. Finally, the amount of energy consumed in the shell designed in the sample building (office building) was calculated in different areas of orientation, efficiency, cost reduction, penetration rate, etc. and the best percentage of cost reduction in the building and its materials was observed. Considering the compatibility of the shell with the environment and also guiding the building towards stability, this example is very valuable for guiding engineers and designers in the matter of optimization.
The rapid growth of energy consumption, the reduction of resources and its side effects, such as the warming of the earth's air and the increase of greenhouse gases, have caused the issue of energy consumption to become the focus of various human societies. Of course, in building development, paying attention to the cost of improvement and possible effects of improvement is considered one of the necessities and these things are measured by energy consumption (N. Chanpichaigosol. et al, 2022: 2). Based on this, almost more than half of the world's people currently live in cities, and the cooling and lighting of buildings is a major part of energy consumption, about 40% of them (Energy Information Department, 2010). Therefore, the construction of low-energy buildings is one of the most important ways to reduce energy consumption in buildings. Including the architectural design that has a direct impact on the primary energy consumption and the costs of the building life cycle, of course, with the help of intelligent design, this can reduce the energy consumption of the building and related costs, and the most important effective tools in this field , software simulation and analysis and evaluation of building energy consumption in different parts of the design .
Nowadays, with the increase of activity in administrative and commercial areas, working people spend most of their time in companies and offices. Based on this, the problem of proper design of these buildings, which are increasing and besides, do not have a specific approach in the field of energy consumption, is the main subject of this research. Therefore, since it is important to deal with new energies in addition to paying attention to fossil fuels all over the world, especially Iran; The purpose of this research is to design a building shell with the approach of optimizing energy consumption, which has been tried to be considered an effective environmental design in the field of energy. Based on this, in this article, by using the experiences of the predecessors, the subject literature and the analysis of case examples, the green building studio simulation plugin in Revit with the help of the EnergyPlus engine is used, and the results obtained help the designers to make the right decision for the design and also Investigate, analyze, and use them in their designs in ways to reduce the cost of energy consumption in the building.Optimum architecture is one of the postmodern and modern styles that seeks solutions to reduce the harmful and unpleasant effects of buildings on the environment and also to reduce the consumption of fossil fuels. The need to reduce the consumption of fossil fuels in every sector is one of the requirements, and in the field of architecture, with the help of efficient architecture, this can be achieved to a very significant extent. To achieve this kind of architecture, it is necessary to pay attention to the building from the beginning to the end of its operation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • energy
  • thermal comfort
  • shell design
  • EnergyPlus