تجلی شهر از منظر اندیشة حکیم نظامی گنجوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی و عضو هیأت علمی گروه ادبیات و زبان فارسی، پردیس شهید مدرس، دانشگاه فرهنگیان، سنندج، ایران

2 دکتری شهرسازی و پژوهشگر دپارتمان معماری و مطالعات شهری دانشگاه پلی تکنیک میلان، ایتالیا

10.22034/rau.2023.1999186.1034

چکیده

این پژوهش در پی آن است که با مطالعه و بررسی آثار حکیم نظامی گنجوی، به دو هدف کلی یعنی؛ یافتن تصویری واقعی از کالبد و فضای شهری آن روزگار و دیگر، درک روابط و مناسبات حاکم بر جامعه آن دوره دست یابد. یافته‌اندوزی در این پژوهش بصورت اسنادی، کتابخانه‌ای و مطالعه پژوهش‌های پیشین بوده و از روش تحلیل محتوای مضمون مبنا در بررسی آثار شاعر بهره برده‌است. شواهد به دست آمده از داستان های پنج‌گانه تحت عناوین کلی زیر دسته‌بندی شده‌اند؛ «بی توجهی به شهر و دنیای پیرامون»، «پای بندی و تعلق خاطر به زادگاه»، «رنجش و کدورت از ابنای روزگار»، « میل به عزلت و کناره گیری از مردمان شهر»، «توسل به دربار در جهت پیشبرد الگوی ذهنی خود »، «فرم دادن به ایده ذهنی خود درباره شهر آرمانی»، «بیان شهر دلخواه خود و طرح آن در داستان شهر نیکان».
آن چه از این پژوهش حاصل می شود این است که نظامی مانند دیگر شاعران و نویسندگان، هنگام پرداختن به داستان هایش مواردی از عناصر و اجزاء ساختمانی و شهری را بیان می‌کند اما با اینکه در توصیف و تصویر سازی سرآمد شاعران فارسی زبان است به سرعت از کنار آنها گذشته و از بسط دادن آنها دوری کرده‌است، به نظر می رسد وی در یک فرایند طولانی کوچیدن از کعبه زهد به خرابات هوس، از اندیشه‌ عرفانی و آسمانی در مخزن به شاعر هوسنامه در خسرو و شیرین و بار دیگر به هیات یک متفکر اجتماعی در اسکندرنامه تغییر رفتار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestation of the city from the perspective of the Hakim Nezami Ganjavi

نویسندگان [English]

  • Farzad Ketabollahi 1
  • Kasra Ketabollahi 2
1 Instructor and Faculty Member, Department of Persian Literature and Language, Shahid Modares Campus, Farhangian University, Sanandaj, Iran
2 Ph.D. in Urbanism & Researcher at DAStU, Polytechnic University of Milan, Italy
چکیده [English]

This research seeks to obtain a correct and close to reality image of the face of the city and the urban space of the poet's time by carefully studying the life and works of the Nezami sage Ganjavi. Finding-Finding in this research is in the form of documents, libraries and study of previous researches and the method of content-based content analysis has been used in the study of the poet's five stories. The content of the themes of his poem can be divided into eight stages based on the chronological order "Not describing or mentioning the details of the words of the city, adherence and belonging to the birthplace, resentment and turbidity of the incompetent people of the city, not mixing with the people of the city and the first sparks of building an ideal city in the imagination, proposing their mental model for reforming the state "Introduction to shaping his mental idea about the ideal city, finding the desired pattern and design of the ideal city" introduced. In fact, the ideal city and consequently the ideal from the point of view of the Nezami sage finds meaning and manifestation in the relations that govern it, relations based on social justice and equal rights of individuals in society. In his view, the role of individuals, wise men, and especially the masters of power in building the ideal society and the face of reality to cover the utopia and utopia, is constructive and serious and presents it in the city Nikan.This research seeks to obtain a correct and close to reality image of the face of the city and the urban space of the poet's time by carefully studying the life and works of the Nezami sage Ganjavi. Finding-Finding in this research is in the form of documents, libraries and study of previous researches and the method of content-based content analysis has been used in the study of the poet's five stories. The content of the themes of his poem can be divided into eight stages based on the chronological order "Not describing or mentioning the details of the words of the city, adherence and belonging to the birthplace, resentment and turbidity of the incompetent people of the city, not mixing with the people of the city and the first sparks of building an ideal city in the imagination, proposing their mental model for reforming the state "Introduction to shaping his mental idea about the ideal city, finding the desired pattern and design of the ideal city" introduced. In fact, the ideal city and consequently the ideal from the point of view of the Nezami sage finds meaning and manifestation in the relations that govern it, relations based on social justice and equal rights of individuals in society. In his view, the role of individuals, wise men, and especially the masters of power in building the ideal society and the face of reality to cover the utopia and utopia, is constructive and serious and presents it in the city Nikan.This research seeks to obtain a correct and close to reality image of the face of the city and the urban space of the poet's time by carefully studying the life and works of the Nezami sage Ganjavi. Finding-Finding in this research is in the form of documents, libraries and study of previous researches and the method of content-based content analysis has been used in the study of the poet's five stories. The content of the themes of his poem can be divided into eight stages based on the chronological order "Not describing or mentioning the details of the words of the city, adherence and belonging to the birthplace, resentment and turbidity of the incompetent people of the city, not mixing with the people of the city and the first sparks of building an ideal city in the imagination, proposing their mental model for reforming the state "Introduction to shaping his mental idea about the ideal city, finding the desired pattern and design of the ideal city" introduced. In fact, the ideal city and consequently the ideal from the point of view of the Nezami sage finds meaning and manifestation in the relations that govern it, relations based on social justice and equal rights of individuals in society. In his view, the role of individuals, wise men, and especially the masters of power in building the ideal society and the face of reality to cover the utopia and utopia, is constructive and serious and presents it in the city Nikan.This research seeks to obtain a correct and close to reality image of the face of the city and the urban space of the poet's time by carefully studying the life and works of the Nezami sage Ganjavi. Finding-Finding in this research is in the form of documents, libraries and study of previous researches and the method of content-based content analysis has been used in the study of the poet's five stories. The content of the themes of his poem can be divided into eight stages based on the chronological order "Not describing or mentioning the details of the words of the city,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Utopia
  • Hakim Nezami
  • City
  • Literature
  • Ganje