مروری بر تجارب جهانی در راستای مواجه با بیابان زایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهرسازی، دانشکده هنر و معماری ، واحد تهران غرب ، دانشگاه ازاد اسلامی

2 مدیر پژوهش، دانشکده عمران، هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

10.22034/rau.2024.2009182.1059

چکیده

بیابانزایی، یکی از چالشهای اساسی بسیاری از کشورهای جهان مطرح بوده که طی دهههای اخیر گسترش روزافزونی به خود پیدا نموده است. این پدیده که بعد از بحران کمبود آب و خشکسالی، سومین چالش مهم جهانی قرن 21 محسوب میشود، منجر به بروز اثرات منفی عدیدهای در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، محیطی و نهادی بر سطح سکونتگاههای انسانی شده است که تمامی این مسائل و چالشها باعث شده تا یکی از کنوانسیون‌های جهانی تدوین‌شده در رابطه با سرزمین، کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی باشد تا در پرتو آن اقدامات گسترده‌ای برای تغییر افکار عمومی، تسهیل تبادلات دانش و به اشتراک گذاشتن تجارب موفق بین کشورهای مختلف در این زمینه انجام شود.پژوهش حاضر در راستای بررسی تجارب جهانی در مواجه با بیابانزایی انجام‌گرفته است؛ نتایج این پژوهش بیانگر آن است که طی سالهای اخیر، اقدامات زیادی در مواجه با بیابانزایی در سطح کشورهای مختلف در راستای کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی، صورت گرفته است که پروژه حفاظت از محیطزیست و کنترل بیابان‌زایی در نینگ‌شیا چین، طرح دیوار بزرگ سبز برای کنترل بیابانزایی در جنوب (ساحل) صحرای بزرگ آفریقا، طرح مواجه با بیابانزایی در صحرای غربی کشور عراق ازجمله آنها محسوب میشوند. از اقدامات این کشورها در مواجه با بیابانزایی میتوان به کاشت درختان متناسب با شرایط اقلیمی،تثبیت تپههای شنی با گل بهمنظور مقابله با طوفانهای گردوغبار، مهار تپههای ماسهای، ایجاد تراس برای مبارزه با فرسایش خاک، تقویت سیاست دیوار سبز بزرگ، استفاده از گودالهای کوچک برای کاشت درختان در تپههای شنی، ایجاد بادشکن، حفظ آب باران در زمینهای کشاورزی شیبدار و غیره اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of global experiences in facing desertification

نویسندگان [English]

  • Parisa Hamedani 1
  • Zahra sadat Saeide Zarabadi 2
1 urban planning
2 Research Director, Faculty of Civil Engineering, Art and Architecture, Islamic Azad University, Science and Research branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A review of global experiences in facing desertification

Extended Abstract

Today, desertification is considered as one of the basic challenges of many countries in the world, including developing countries, which has expanded more and more in recent decades. So that today, more than 250 million people in the world are directly affected by the risk of desertification. This phenomenon, which is considered the third most important global challenge of the 21st century after the crisis of water shortage and drought, has led to the emergence of many negative effects in social, economic, environmental and institutional dimensions on the level of human settlements. All these issues and challenges have caused one of the international conventions compiled in relation to land to be the Convention against Desertification. In light of that, extensive measures should be taken to change public opinion, raise awareness, facilitate knowledge exchanges and share successful experiences between different countries in this field.

In this way, the current research has been carried out in order to investigate global experiences in facing desertification. In fact, this research seeks to investigate what measures and solutions to reduce this phenomenon and its effects have been put in the agenda of the countries involved in desertification in recent years in line with the Convention against Desertification. Therefore, this research is a qualitative research in terms of method, an applied research in terms of purpose, and a descriptive-analytical research in terms of nature. In this research, after reviewing the basics and theoretical concepts about desertification, its causes as well as the effects and measures to face it, based on the qualitative content analysis of related experiences and researches, it has been done to review global experiences in facing desertification. In light of that, the actions of these countries in facing desertification and reducing its effects at the level of human settlements can be identified as a guide for the action of other countries involved in this phenomenon.

The results of this research show that in recent years, many measures have been taken to deal with desertification at the level of different countries in line with the Convention to Combat Desertification. The environmental protection and desertification control project in Ningxia China, the big green wall plan to control desertification in the south (coast) of the Great Sahara, the plan to deal with desertification in the western desert of Iraq and the plan to combat desertification in Libya are among them. Some of the actions of these countries in the face of desertification include planting trees suitable for climatic conditions, afforestation, stabilizing sand dunes with mud in order to deal with dust storms, controlling sand dunes, creating terraces to fight soil erosion, strengthening the Great Green Wall policy, the use of small pits for planting trees in sandy hills, the careful selection of plant species and the protection of native species, the creation of windbreaks, the conservation of rainwater in sloping agricultural lands, etc.

Key words: Climate Change, Desert, Desertification, Drought, Great Green Wall

Extended Abstract

Today, desertification is considered as one of the basic challenges of many countries in the world, including developing countries, which has expanded more and more in recent decades. So that today, more than 250 million people in the world are directly affected by the risk of desertification. This phenomenon, which is considered the third most important global challenge of the 21st century after the crisis of water shortage and drought, has led to the emergence of many negative effects in social, economic, environmental and institutional dimensions on the level of human settlements. All these issues and challenges have caused one of the international conventions compiled in relation to land to be the Convention against Desertification. In light of that, extensive measures should be taken to change public opinion, raise awareness, facilitate knowledge exchanges and share successful experiences between different countries in this field.

With these interpretations, some measures that can lead to dealing with desertification on the levels of human settlements have been mentioned.

❖ Modifying the pattern of agricultural cultivation

❖ Management of water resources and modification of water consumption pattern

❖ Forestry and tree planting in lands prone to desertification

❖ Combating land degradation through soil protection, reforestation and pastures

❖ containment of sand dunes

❖ Laying the foundation for the use of the Great Green Wall policy

❖ Using small pits to plant trees in sand dunes

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desertification
  • desert
  • global experiences
  • climate change