تحلیل تاثیرگذاری رویداد بر ایجاد خاطره‌ی جمعی در فضای شهری با تکیه بر فضاهای پذیرای گروه‌های مختلف اجتماعی-مذهبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه دارمشتات، آلمان

10.22034/rau.2024.2015371.1069

چکیده

موضوع بی هویتی مکان، ضرورت یافتن راهکاری به منظور تقویت کیفیت حضور در فضا را ضروری ساخته است. به نظر می‌رسد که هر چه افراد در ارتباط با یک محیط، خاطرات بیشتری در ذهن داشته باشند، از حضور در آن محیط احساس امنیت بیشتری کرده و به-طورکلی رضایت بیشتری از حضور در آن فضا دارند. در این میان، رویداد، به‌عنوان جزئی جدانشدنی، در ایجاد این خاطره موثر است. هدف این نوشتار، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فضاهای شهری خاطره‌انگیز با تکیه بر رویکرد رویدادمداری است. راهبرد این مقاله، کیفی و پس از تدوین چارچوب مفهومی، نمونه‌ی مطالعاتی این پژوهش –خیابان 30 تیر- بررسی شده است. روش پژوهش در گردآوری داده‌ها، مبتنی بر روش اسنادی و در مرحله‌ی تحلیل برای شناسایی و دسته‌بندی رویدادها و مشخص نمودن رویدادهای اصلی از روش کیفی استفاده شده است. برای راستی‌آزمایی نتایج به‌دست آمده از اسناد و هم‌چنین بررسی ادراک پیروان ادیان مختلف از رویدادها و مکان‌های شکل‌گیری خاطره در این محور، از روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بهره برده شده است. جامعه‌ی آماری را گروه‌های اجتماعی-مذهبی مسلمانان (16 نفر)، ارامنه (14 نفر) و زردتشتیان (9 نفر) تشکیل داده است. تحلیل‌ها به روش کیفی-کمی انجام شده و در نهایت هم‌گرایی و واگرایی رویدادهای گروه‌های اجتماعی-مذهبی مختلف ارائه شده‌ است. براساس نتایج، رویدادهایی که به ایجاد خاطره‌ی جمعی ادیان مختلف در این محور منجر می‌شوند موجب حالات درونی مثبت در افراد شده، خاستگاه غنی و تاریخی و همچنین ملی داشته‌اند. همچنین رویدادها باید منجر به سطح بالای درگیری افراد شده و درعین‌حال عمومی باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effect of the event on the creation of collective memory in urban space with emphasis on the reception spaces of different socio-religious groups

نویسندگان [English]

  • Maryam Mohammadi 1
  • Sahel Minaei 2
1 University of Art
2 Darmstadt, Germany
چکیده [English]

Introduction: Understanding an urban environment is a mental process that is carried out through the relationship between man and the space around him. Human receives sensory messages from the environment and creates an image of the environment in his mind. One of the effective factors in the formation of this image is individual or collective memories of the environment. Memorable spaces are spaces that people have already experienced and are familiar with. The more familiar spaces in the environment, the easier it will be to communicate. Finding familiar spaces will make you feel safe and calm in the environment. The lack of memory in the city is one of the characteristics of the generic city. This research paper aims to specifically examine the impact of the occurrence of the event in the promotion of collective memory in the space.
Methodology: This research paper is based on a qualitative approach and 30Tir Street was chosen as the case study to be researched. In measuring the event and memory, the data has been collected through the documentary method (referring to the available documents and sources, including books related to the events of each of the religions of Islam, Zoroastrianism, Christianity, as well as national and international calendars) and interviews. In the analysis step, the results obtained from the documentary studies and the available documents in quantitative form and the analysis of the interview data have been done using the 7-step method of Colaizzi. In the next step, it is based on qualitative method and inferential strategy. The target groups in the interviews were people of different religions. In general, a total of 16 Iranian Muslim respondents, 14 Armenian Christian respondents and 9 Zoroastrian Iranian respondents participated in the evaluation process and the interview. Due to the lower percentage of Zoroastrian residents compared to other groups, the interviewed people in this group have a smaller number and this was the reason for the difference in the number of interviewees. As a result of time and communication limitations, access to the Jewish residents of the area was not possible, and this group was excluded from the process of identifying and analyzing the research. Theoretical saturation, in the answers, has been effective in determining the sample size, and the sampling method was based on the snowball method for the interviewees and the random method for the residents. The duration of the interview was about 30 to 45 minutes.
Findings: Based on the results, the events that led to the creation of positive internal states in people and also have a rich historical origin are more probable and acceptable. In this definition, the cultural and historical roots of the event are important and therefore, religious differences in this phrase are not the first priority. Also, events are more popular when they create pleasant and positive feelings in people. Therefore, events such as Norouz for Muslim Iranians and Zoroastrians and Christmas for Christian Armenians, which cause internal positive feelings, are the first priority. The second priority is the events that are popular among the two groups. Zoroastrian and Muslim Iranians both welcome events that have a national origin. This issue has a rich historical origin, perhaps from the rich cultural roots and common events of ancient Iran for these two groups, and therefore the majorities have a good feeling towards this group. A higher level of interpersonal integration is a common feature between Christian Armenians and Muslim Iranians. Finally, the factors that make the events popular only one of these groups are in the third priority of the characteristics of future events. Paying attention to the private aspect and also the public is one of the important factors for Muslim Iranians due to the importance of the family and dominant cultural restrictions as well as the large scale of the event. The religious origin of the event is also a priority only for the Christian group. In this context, it is noteworthy that in most cases of Christian events, more entanglement has been observed in terms of the religious or cultural origin of the event.
Conclusion: Considering the characteristics of events, including time, complexity, and scale, and all the characteristics that can cause the satisfaction or dissatisfaction of the participant, are important dimensions in event management. In addition, considering the event-oriented category, strengthening the existing platforms and creating new platforms to increase the possibility of forming collective memories and considering the importance of the physical flexibility of these platforms, as well as preparing the minds of the public and providing accurate information for them about holding events, are some of recommendations that can improve the collective memory in the case study as much as possible. Finally, attention to the multicultural nature of this street and considering the relationship between various socio-religious groups using the 30-Tir Street can strengthen two main concept of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • memory
  • collective memory
  • eventfulness
  • religions
  • 30Tir Street