اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدحسین ساعی

علوم ارتباطات و رسانه ریاست دانشگاه سوره

soore.ac.ir/Faculty/Details/saei
saeisoore.ac.ir
02166378947

سردبیر

سید غلامرضا اسلامی

معماری استاد.معماری.پردیس هنرهای زیبا. دانشگاه تهران

arch.ut.ac.ir/~gheslami
r.islamigmail.com
02166409696

اعضای هیات تحریریه

حسین سلطان زاده

معماری استاد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

hos.soltanzadehiauctb.ac.ir

علیرضا عینی فر

معماری استاد تمام گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

arch.ut.ac.ir/~aeinifar
aeinifarut.ac.ir

مینو قره‌بگلو

معماری استاد گروه معماری ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

architecture.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=14&BasesID=7
m.gharehbagloutabriziau.ac.ir
0000-0003-2639-2906

قاسم مطلبی

معماری دانشیار دانشکده معماری، دانشگاه تهران، ایران

motalebiut.ac.ir

ناصر براتی

شهرسازی دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

n.baratiarc.ikiu.ac.ir

حسین ذبیحی

شهرسازی دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

srb.iau.ir/faculty/h-zabihi/fa
h.zabihisrbiau.ac.ir

آزاده شاهچراغی

معماری دانشیار گروه معماری، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

srb.iau.ir/faculty/a-shahcheraghi/fa
shahcheraghisrbiau.ac.ir

حیدر جهان بخش

دانشیار گروه معماری، دانشگاه پیام نور

h_jahanbakhshpnu.ac.ir

ریما فیاض

معماری دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر، تهران، ایران

faculty.art.ac.ir/fayaz/fa
fayazart.ac.ir

عبدالحمید نقره کار

معماری و شهرسازی دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/29075/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
a_noghrekariust.ac.ir

مهران هوشیار

مطالعات عالی هنر دانشیار و مدیر گروه مطالعات عالی هنر دانشکده هنر دانشگاه سوره

soore.ac.ir/Faculty/Details/houshiar
houshiarsoore.ac.ir

سید غلامرضا اسلامی

معماری استاد معماری.پردیس هنرهای زیبا. دانشگاه تهران

arch.ut.ac.ir/~gheslami
r.islamigmail.com
02166409696

ویراستار انگلیسی

زکیه سادات طباطبایی لطفی

معماری سرپرست معاونت پژوهش دانشگاه سوره

tabatabaeisoore.ac.ir
02166858017

مدیر نشریه

پانته‌آ علی‌پور کوهی

شهرسازی، طراحی شهری دکتری تخصصی، دانشکده عمران، هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

pt.alipourgmail.com