اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدحسین ساعی

علوم ارتباطات و رسانه ریاست دانشگاه سوره

soore.ac.ir/Faculty/Details/saei
saeisoore.ac.ir
02166378947

سردبیر

سید غلامرضا اسلامی

معماری استاد.معماری.پردیس هنرهای زیبا. دانشگاه تهران

arch.ut.ac.ir/~gheslami
r.islamigmail.com
02166409696

اعضای هیات تحریریه

سید غلامرضا اسلامی

معماری استاد معماری.پردیس هنرهای زیبا. دانشگاه تهران

arch.ut.ac.ir/~gheslami
r.islamigmail.com
02166409696

حسین سلطان زاده

معماری استاد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

hos.soltanzadehiauctb.ac.ir

حسین ذبیحی

شهرسازی دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

srb.iau.ir/faculty/h-zabihi/fa
h.zabihisrbiau.ac.ir

ریما فیاض

معماری دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر، تهران، ایران

faculty.art.ac.ir/fayaz/fa
fayazart.ac.ir

علیرضا عینی فر

معماری استاد تمام گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

arch.ut.ac.ir/~aeinifar
aeinifarut.ac.ir

قاسم مطلبی

معماری دانشیار دانشکده معماری، دانشگاه تهران، ایران

motalebiut.ac.ir

مینو قره‌بگلو

معماری استاد گروه معماری ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

architecture.tabriziau.ac.ir/?pageid=2&ID=14&BasesID=7
m.gharehbagloutabriziau.ac.ir
0000-0003-2639-2906

عبدالحمید نقره کار

معماری و شهرسازی دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/29075/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
noghreiust.ac.ir

ناصر براتی

شهرسازی دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

n.baratiarc.ikiu.ac.ir

آزاده شاهچراغی

معماری دانشیار گروه معماری، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

srb.iau.ir/faculty/a-shahcheraghi/fa
shahcheraghisrbiau.ac.ir

مهران هوشیار

مطالعات عالی هنر دانشیار و مدیر گروه مطالعات عالی هنر دانشکده هنر دانشگاه سوره

soore.ac.ir/Faculty/Details/houshiar
houshiarsoore.ac.ir

حیدر جهان بخش

دانشیار گروه معماری، دانشگاه پیام نور

h_jahanbakhshpnu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

زکیه سادات طباطبایی لطفی

معماری سرپرست معاونت پژوهش دانشگاه سوره

tabatabaeisoore.ac.ir
02166858017

مدیر نشریه

پانته‌آ علی‌پور کوهی

شهرسازی، طراحی شهری دکتری تخصصی، دانشکده عمران، هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

pt.alipourgmail.com